Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Hałas Hałas słyszalny

Turbina wiatrowa jest źródłem dwóch rodzajów hałasu:

  1. tzw. hałasu mechanicznego, emitowanego przez przekładnię i generator

  2. tzw. szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się łopaty wirnika, którego natężenie jest uzależnione od „prędkości końcówek” łopat (tzw. tip speed).

Dzięki zaawansowanym technologiom izolacji gondoli, hałas mechaniczny został w stosowanych obecnie modelach turbin ograniczony do poziomu poniżej szumu aerodynamicznego. Hałas mechaniczny może być słyszalny w starszych modelach turbin, które są nierzadko demontowane i wyprzedawane za granicą a następnie instalowane w Polsce.

Poziom emitowanego hałasu mechanicznego nie wzrasta wraz ze wzrostem wielkości turbiny w takim tempie, jak obserwuje się to w przypadku szumu aerodynamicznego.


W związku z tym, że źródłem szumu aerodynamicznego jest przepływające przez łopaty wirnika powietrze, hałas ten jest nieunikniony i dominuje w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej (Pedersen & Waye, 2004). Pomimo zmian konstrukcyjnych, mających na celu obniżenie natężenia szumu aerodynamicznego poprzez obniżenie „prędkości końcówek” śmigła (najlepiej tak, by nie przekraczała ona 65 m/s1) czy też wprowadzenie regulacji ustawienia kąta łopat (tzw. pitch control system), hałas aerodynamiczny został w znacznym stopniu ograniczony, ale nie udało się go wyeliminować całkowicie. Sąsiadujący z farmami wiatrowymi mieszkańcy często przyznają w przeprowadzanych badaniach opinii publicznej, że słyszą „świst” i „szum” dobiegający z rejonu inwestycji (Pedersen & Waye, 2004).

 

Natężenie emitowanego przez farmę hałasu uzależnione jest od wielu czynników, przede wszystkim od sposobu rozmieszczenia turbin w obrębie farmy oraz ich modelu, ukształtowania terenu, prędkości i kierunku wiatru oraz rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu. Przykładowo, wraz ze wzrostem prędkości wiatru wzrasta poziom szumu aerodynamicznego emitowanego przez turbinę. Jednocześnie jednak wzrasta natężenie szumu wiatru, który w dużym stopniu maskuje dźwięki emitowane przez turbinę2.

 

To, w jaki sposób będziemy odbierać dźwięki emitowane przez turbiny (czy będą one dla nas uciążliwe czy nie), w głównej mierze uzależnione będzie od poziomu tzw. hałasu tła oraz od naszej odległości od farmy (University of Massachusetts, 2006). Otaczająca nas przestrzeń pełna jest bowiem różnorodnych dźwięków związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem. Jeżeli ich natężenie jest zbliżone do poziomu hałasu emitowanego przez pracującą turbinę, dźwięki emitowane przez znajdującą się w naszym sąsiedztwie farmę wiatrową będą dla nas właściwie „nierozróżnialne” od otoczenia (Pedersen & Waye, 2004).

 

Kluczowym narzędziem zabezpieczania przed uciążliwością ze strony hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe, jest utrzymanie odpowiedniej odległości tych instalacji od terenów zabudowy mieszkaniowej. Odległość ta powinna wynikać z przeprowadzonych przez ekspertów analiz, które pozwolą ustalić granice terenu, na którym nie będą przekroczone właściwe standardy akustyczne, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826].

 

Dla lokalnych społeczności najistotniejszą normą jest wysokość hałasu dopuszczalna na terenie zabudowy mieszkaniowej w porze nocnej, która wynosi 45 dB.

 

Istotne jest także określenie progu słyszalności wiatraków w punktach szczególnie wrażliwych, czyli przede wszystkim miejsc stałego przebywania mieszkańców, zwłaszcza w porze nocnej. Hałas na poziomie nieco mniejszym niż 45 dB, mimo iż nie powoduje przekroczenia norm może powodować obniżenie komfortu, jeśli będzie obcym dźwiękiem dominującym w otoczeniu, a tym samym przyczyniać się do protestów względem lokalizacji elektrowni wiatrowych.

 


                                                   Tabela Poziom hałasu emitowanego przez różne źródła

Źródło hałasu

Poziom hałasu (dB)

Granica słyszalności

0

Poziom hałasu tła w porze nocnej

20-40

Cicha sypialnia

35

Elektrownia wiatrowa oddalona o 350 m

35-45

Droga o dużym ruchu pojazdów oddalona o 5 km

35-45

Samochód jadący z prędkością 65 km/h oddalony o 100 m

55

Rozmowa

60

Ciężarówka jadąca z prędkością 50 km/h oddalona o 100 m

65

Miejski ruch uliczny

90

Młot pneumatyczny oddalony o 7 m

95

Samolot odrzutowy oddalony o 250 m

105

Granica bólu

140

                                                   (The Scottish Office, Environment Department, 1994)

  

 

W związku z tym, że przeciwnicy farm wiatrowych często próbują wykazać ich wpływ na pogorszanie się stanu zdrowia, zarówno psychicznego jak i fizycznego, osób mieszkających w ich sąsiedztwie (Harry, 2007), uciążliwość hałasu emitowanego przez turbiny wiatrowe oraz jego wpływ na samopoczucie i zdrowie człowieka stały się obiektem szeregu badań naukowych. Ich wyniki nie wykazały jednak, aby hałas ten mógł powodować zaburzenia zdrowia psychicznego (Swedish Environmental Protection Agency, 2003).

 

Wyniki badania przeprowadzonego w okresie letnim (od maja do czerwca) 2000 roku w Szwecji wśród mieszkańców gospodarstw domowych zlokalizowanych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, z których każdy miał widok ze swojego domu na min. 1 elektrownię wiatrową. Badania dotyczyły hałasu na zewnątrz budynków i wykazały, że hałas nieprzekraczający 32,5 dB był przez respondentów właściwie niezauważalny. 79% badanych zadeklarowało swoje przyjazne nastawienie do energetyki wiatrowej. 25% respondentów oceniło elektrownie wiatrowe jako uciążliwe, z czego większość należała do grupy mieszkańców narażonych na hałas o wyższym natężeniu.

 

 

              Tabela Wyniki badań przeprowadzonych w Szwecji


Poziom hałasu (dB)

< 30 dB

30 – 32,5

32,5 – 35

35 – 37,5

37,5 – 40

> 40

% badanych

Niezauważalny

75

61

38

15

15

4

Zauważalny, ale nieuciążliwy

25

24

28

47

35

40

Mało uciążliwy

0

14

17

26

23

12

Raczej uciążliwy

0

0

10

6

8

8

Bardzo uciążliwy

0

0

8

6

20

36

              (Pedersen & Waye, 2004)

 

 

Respondenci uzależniali poziom hałasu emitowanego przez turbiny od kierunku i prędkości wiatru. Dla 54% osób, dla których hałas ten jest zauważalny, był on wyższy w przypadku, gdy wiatr wiał od turbiny w kierunku ich domu, a dla 39% - gdy wiatr wiał z dużą siłą. 7% badanych przyznało, że hałas był dla nich uciążliwy również wewnątrz budynków. 23% respondentów wiązało zaburzenia snu z hałasem, który słyszeli. Większość z nich narażona była jednak na hałas na poziomie przekraczającym 35 dB i prawie wszyscy (za wyjątkiem dwóch osób) spali przy otwartym oknie. Co ciekawe okazało się, że ludzie są bardziej wrażliwi na hałas emitowany przez turbiny wiatrowe niż przez inne źródła hałasu o takim samym natężeniu, np. przelatujące samoloty czy samochodowy ruch uliczny. Zjawisko to wiąże się przede wszystkim z oddziaływaniem farm wiatrowych na krajobraz, które może potęgować negatywne nastawienie ludzi do tego rodzaju inwestycji w porównaniu z innymi źródłami hałasu (Pedersen & Waye, 2004)

 

 

                   Wykres Odbiór hałasu o takim samym natężeniu emitowanego przez różne źródła

                     (Pedersen & Waye, 2004)

 

 

 

Literatura:

  1. Harry A. (2007). Wind turbines, noise and health.

  2. Pedersen E., Högskolan i Halmstad. (2003). Noise annoyance from wind turbines - a review.

  3. Pedersen E., Persson Waye K. Goeteborg Unniversity. (2004). Perception and annoyance due to wind turbine noise - a dose-response relationship.

  4. Rogers A.L. University of Massachusetts. (2006). Wind turbine noise, infrasound and noise perception.

1 W specyfikacji technicznej turbin wiatrowych producenci podają zakres „prędkości końcówek”. O ile dolna granica jest dość niska, górna granica zwykle przekracza próg 65 m/s, np. Enercon E-70: 22-80 m/s, Enercon E-82: 25-80 m/s

 

2 http://www.wind-energy-the-facts.org/en/environment/chapter-2-environmental-impacts/onshore-impacts.html (31.08.2009)cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko