Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Badania środowiskowe Ptaki

Ptaki morskie


Badania ptaków morskich powinny być prowadzone ze statków zgodnie z metodyką opisaną w opracowaniu pt. „Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny" , wydanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.


Przyjmuje się, że badania powinny być prowadzone dla wód o głębokości do 40 m.


Badania ptaków morskich prowadzone na potrzeby przygotowania inwestycji, jaką jest morska farma wiatrowa, (badania przedrealizacyjne) powinny obejmować jeden cykl roczny. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. obszar specjalnej ochrony ptaków lub jego bezpośrednie sąsiedztwo, stałe trasy migracyjne lub rozpoznane tereny żerowiskowe lub zimowiskowe) może pojawić się konieczność ich powtórzenia w kolejnym roku, z zastrzeżeniem, że na etapie składania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej powinna istnieć możliwość opierania się jedynie na wynikach obserwacji z pierwszego roku, natomiast w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do adekwatności otrzymanych wyników może zostać zalecone ich uzupełnienie o wyniki obserwacji z drugiego roku.


Monitoring porealizacyjny należy prowadzić przez dwa kolejne lata od uruchomienia morskiej farmy wiatrowej.

 


Obserwacje transektowe ze statków


Obserwacje ptaków morskich prowadzone ze statków polegają na zliczeniu ptaków wzdłuż wyznaczonych transektów. Uzyskane w ten sposób wyniki ekstrapoluje się następnie na powierzchnię badanego akwenu, co pozwala na oszacowanie całkowitej liczby osobników danego gatunku na danym obszarze.

 


Metodyka (na podstawie opracowania GDOŚ):


 • zliczanie ptaków pływających i latających wzdłuż transektu w pasie o szerokości 300 m z jednej lub z dwóch burt,
 • powierzchnia objęta liczeniem nie powinna być mniejsza niż 10% powierzchni całego badanego obszaru,
 • dwa warianty częstotliwości badań:

  o wariant minimalny: po jednym rejsie w październiku, listopadzie, marcu oraz kwietniu,

  o wariant optymalny: po dwa rejsy w październiku, listopadzie, marcu oraz kwietniu,
 • kontrola pozycji, prędkości i kursu statku (urządzenie GPS) oraz głębokości akwenu (echosonda) - dane przydatne podczas interpretacji wyników,
 • transekty w odległości 10 km (duża liczebność) lub 30 km (mała liczebność) od siebie, optymalnie wyznaczone prostopadle do izobat,
 • ptaki latające zliczane techniką „snap-shot" - notowanie ptaków znajdujących się w danym momencie w trzystumetrowym pasie transektu,
 • obserwacje prowadzone na wysokości 4 - 7 m nad powierzchnią morza,
 • stała prędkość statku: 6 - 15 węzłów,
 • falowanie: maks. 5B.

 

Wyniki:

 • identyfikacja gatunków i płci,
 • określenie liczby osobników poszczególnych gatunków,
 • określenie rozmieszczenia osobników na 1 km2 oraz 1 km rejsu,
 • określenie kierunków i pułapów przelotów.

 

Ptaki migrujące

Przez Bałtyk migruje około 200 gatunków ptaków rocznie. Ptaki przelatują na wysokości do 3000 m. Zaledwie 5-10% przelatuje w ciągu dnia poniżej 100 m. Około 50% przelatuje w nocy.

Na terenach, na których stwierdzono w ramach monitoringu standardowego występowanie tras migracyjnych, może pojawić się konieczność prowadzenia przedrealizacyjnych badań w tym zakresie przez kolejny cykl roczny.

Badania ptaków migrujących należy prowadzić w okresie od marca do maja i od połowy lipca do końca listopada.

Monitoring porealizacyjny powinien być prowadzony przez okres od 3 do 5 lat po uruchomieniu inwestycji.


Metodyka:

 • obserwacje ze statków prowadzone w odpowiednich warunkach,
 • zdjęcia radarowe: przynajmniej 12-15 zdjęć na godzinę,
 • rejestracja akustyczna w porze nocnej - przynajmniej 15 minut nagrania na każdą godzinę (zalecane 2 razy po 15 minut).

 

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko