Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Badania środowiskowe Bentos

Bentos

 

Podczas prowadzenia badań w zakresie bentosu należy dokonywać pomiarów zasolenia i temperatury wody oraz zawartości tlenu nad dnem, na potrzeby opracowania charakterystyki hydrograficznej danego obszaru.


Pobór i analizę prób należy wykonać z zachowaniem standardów obowiązujących w procedurach morskich badań biologicznych stosowanych w międzynarodowym monitoringu Morza Bałtyckiego (Guidelines for monitoring of phytobenthic plant and animal communities in the Baltic Sea, Annex for HELCOM COMBINE programme, 1999) oraz państwowym monitoringu środowiska polskich obszarów morskich (Przewodniki metodyczne do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych, 2010). Podział taksonomiczny oraz nomenklaturę makrozoobentosu należy stosować zgodnie z European Register of Marine Species (Costello i in. 2001).


Ocena potencjalnych oddziaływań na bentos powinna obejmować:


 • oddziaływania związane z pracami konstrukcyjnymi (w szczególności budową fundamentów i układaniem kabli) - bezpośrednie skutki naruszenia/poruszenia osadów oraz pośrednie, także w zakresie ewentualnego uwalniania się zanieczyszczeń z osadów do środowiska wodnego,
 • oddziaływania związane z procesami wymywania osadów w sąsiedztwie turbin - prognozy ewentualnego wzrostu różnorodności biologicznej, związanego z pojawieniem się nowych gatunków, rejon inwestycji jako schronienie dla ryb.

 

 

Etap przedrealizacyjny

Analizy bentosu na etapie przedrealizacyjnym powinny zostać przeprowadzone jednokrotnie.

Zakres analiz:

 • identyfikacja taksonomiczna,
 • określenie liczebności poszczególnych taksonów,
 • określenie biomasy poszczególnych taksonów,
 • zbadanie struktury wielkościowej małży (do głębokości 20 m - baza pokarmowa kaczek morskich).

 

Metodyka przeprowadzania badań:

Strategia poboru prób biologicznych

1. Opracowanie map delimitacji siedlisk dna morskiego na podstawie kompilacji mapy sonarowej i batymetrycznej.

2. Wyznaczenie reprezentatywnej liczby i lokalizacji stanowisk poboru prób z dna morskiego oraz badania w każdym wyznaczonych typów siedlisk w przypadku makrozoobentosu lub w wybranym typie w przypadku makrofitów.

Pozyskiwanie aktualnych danych o środowisku - badania terenowe

3. Przeprowadzenie badań terenowych w pełni sezonu wegetacyjnego. Pobór prób powinien być dokonany w sposób zapewniający uzyskanie wyników spełniających wymogi jakościowych i ilościowych standardów procedur zapewnienia jakości i przy użyciu narzędzi zapewniających uzyskanie tych wyników (Report of the ICES/OSPAR/HELCOM Steering Group on Quality Assurance of Biological Measurements (STGQAB) and ACME deliberations, 2007).

Analiza prób biologicznych

4. Analiza prób z zachowaniem standardów obowiązujących w procedurach laboratoryjnej obróbki prób biologicznych (Guidelines for monitoring of phytobenthic plant and animal communities in the Baltic Sea, Annex for HELCOM COMBINE programme, 1999, Przewodniki metodyczne do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych, 2010).

Analiza wyników z uwzględnieniem przyjętych kryteriów oceny walorów biologicznych

5. Makrofity: Zastosowanie kryteriów waloryzacji makrofitów zasiedlających różne rodzaje podłoża (Kruk-Dowgiałło i Brzeska 2009, Kruk-Dowgiałło i in. 2011).

Makrozoobentos: Zastosowanie multimetrycznego wskaźnika oceny stanu zbiorowisk dennych uwzględniającego liczebność, bogactwo gatunkowe i stopień wrażliwości/odporności gatunków makrozoobentosu na stres wywołany antropopresją (Błeńska 2009).

6. Wykonanie wektorowych map waloryzacji przyrodniczej w odniesieniu do makrofitów i makrozoobentosu. Zróżnicowanie cenności obszaru w odniesieniu do zespołów bentosu należy przedstawić w postaci mapy rastrowej i przypisać klasom cenności (np. od 1 do 5) skalę barw.

Oczekiwane wyniki badań:

 • opis składu taksonomicznego oraz struktury jakościowej i ilościowej zespołów bentosu,
 • mapa walorów/cenności przyrodniczej obszaru inwestycji na podstawie zbiorowisk flory i fauny dennej ze wskazaniem lokalizacji inwestycji gwarantującej zachowanie fragmentów dna o szczególnie wysokich walorach bentosu morskiego.

 

 

Etap budowy

W przypadku gdy istnieje zagrożenie znaczącego wzrostu mętności wody w wyniku prowadzonych prac konstrukcyjnych, na etapie budowy należy przeprowadzać analizy mętności wody.

Metodyka przeprowadzania analiz:


 • analiza koncentracji cząstek w słupie wody,
 • analiza zdjęć, np. satelitarnych.Etap porealizacyjny

Metodyka przeprowadzania analiz taka sama jak na etapie przedrealizacyjnym.

 

Badania prowadzone przez okres 3 lub 5 lat po uruchomieniu inwestycji. W przypadku okresu pięcioletniego badania powinny być przeprowadzane w pierwszym, trzecim i piątym roku po uruchomieniu farmy.

 

 

Literatura:

 1. Costello M.K., Emblow C.S., White R. 2011. European register of marine species. A check list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Patrimoines Naturels 50: 1-463.
 2. Kruk-Dowgiałło L., Kramarska R., Gajewski J. (red.) Instytut Morski w Gdńsku, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. 2011. Siedliska przyrodnicze polskiej strefy Bałtyku. Tom 1: Głazowisko Ławicy Słupskiej.
 3. Michałek-Pogorzelska M., Dubiński M., Błeńska M., Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska. 2010. Przewodniki metodyczne do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych. Warszawa.
cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko