Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Badania środowiskowe Dno morskie

Badania geologiczne

 


1. Na etapie planowania:


 • prace studialne (desk study - identyfikacja problemu, wstępna faza badań) - na podstawie istniejącej dokumentacji w tym zakresie,
 • badania geofizyczne - wstępny raport geologiczny,
 • wstępne badania geotechniczne - wstępny raport w zakresie charakterystyki geofizycznej danego obszaru, charakterystyki podłoża oraz fundamentów (ocena planowanych metod fundamentowania oparta na wynikach badań dostępnych na tym etapie) na podstawie punktowych badań (w miejscach wybranych losowo) przeprowadzonych metodami bezpośrednimi i pośrednimi,
 • analizy wyników badań geotechnicznych - główny raport geologiczny opracowany na podstawie wyników próbek z wierceń.

 

2. Na etapie budowy:

 • podstawowe badania geofizyczne - raport i ekspertyza dotyczące podłoża i fundamentów.

 

Rozeznanie geologiczne

 


Metody pośrednie: hydroakustyczne


Metody bezpośrednie: wiercenia


Przeważnie stosuje się metody pośrednie uzupełnione ewentualnie o analizy próbek pobranych podczas wierceń. Prawidłowo przeprowadzone badania geologiczne pozwalają na zidentyfikowanie ewentualnych miejsc problemowych, właściwe zaplanowanie metod badań geofizycznych oraz wyznaczenie właściwych punktów ich przeprowadzania.


Badania geologiczne powinny być przeprowadzane dwuetapowo:


1. Przeprowadzenie tzw. rekonesansu geologicznego, który ma pozwolić na wstępną ocenę danego obszaru pod kątem możliwości realizacji inwestycji oraz umożliwić wyznaczenie transektów pomiarów do przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz. Celem przeprowadzenia rekonesansu geologicznego jest również zbadanie warunków w rejonie lokalizacji wszystkich elementów farmy, zidentyfikowanie ewentualnych miejsc o niesprzyjających warunkach (tak aby na wstępnym etapie planowania możliwa była zmiana lokalizacji na bardziej korzystną). W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych badania powinny być przeprowadzane do głębokości posadowienia fundamentów.


2. Monitoring podczas budowy i eksploatacji przeprowadzany w celu wykrycia ewentualnych procesów wymywania i określenia, czy głębokość, na której został ułożony kabel, spełnia wszystkie wymagania. W celu zbadania wpływu inwestycji na dno morskie należy przeprowadzać badania z wykorzystaniem sonaru. Ich wyniki powinny stanowić podstawę raportów okresowych, które będą przedkładane właściwemu organowi w określonych przedziałach czasowych.


Badania przy użyciu fal sejsmicznych powinny być przeprowadzane w takich miejscach, żeby ich wyniki można było skonfrontować z wynikami próbek z wierceń. W przypadku gdy różnica wyników badań dotyczących danych lokalizacji przeprowadzonych tymi dwoma metodami jest znacząca, badania sejsmiczne należy powtórzyć.

 

 


Wymagania dotyczące badań geologicznych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych:

 


1. Wstępne badania geologiczne:


a) echosonda:

 

 • lokalizacja każdej turbiny powinna zostać przebadana co najmniej jeden raz,
 • wynik: mapa batymetryczna,
b) sonar (side scan sonar, SSS):

 • analiza struktury i rodzajów osadu,
 • każdy element farmy wiatrowej powinien zostać przebadany przynajmniej jeden raz,
 • w przypadku gdy dno na obszarze realizacji inwestycji jest heterogeniczne, badania powinny dotyczyć całego obszaru,
 • badania powinny być przeprowadzane jednokrotnie,
 • częstotliwość 100 Hz lub wyższa,
 • wynik: mapa,
c) badania sejsmiczne:

 • zidentyfikowanie jednostek geologicznych,
 • badania powinny być przeprowadzane jednokrotnie dla każdego elementu farmy.

2. Monitoring:

a) echosonda:

 • zidentyfikowanie miejsc, w których nastąpiła zmiana głębokości,
 • monitoring powinien być przeprowadzony kilka pierwszych lat po zakończeniu realizacji inwestycji, jednokrotnie w okresie wiosennym,
 • wynik: mapa batymetryczna
b) sonar (side scan sonar, SSS):

 • zidentyfikowanie miejsc erozji, wymywania,
 • monitoring powinien być przeprowadzony kilka pierwszych lat po zakończeniu realizacji inwestycji, jednokrotnie w okresie wiosennym,
 • wynik: mapa.

 

 

 

Wymagania dotyczące badań geologicznych dla lokalizacji ułożenia kabla:


1. Trasa ułożenia kabla:

 • badania batymetryczne i morfologiczne na trasie ułożenia kabla,
 • zidentyfikowanie wraków i innych obiektów znajdujących się na dnie morskim, które mogłyby stanowić przeszkodę na trasie ułożenia kabla,
 • zidentyfikowanie składu osadów, warstw geologicznych i właściwości geofizycznych górnej warstwy,
 • zidentyfikowanie istniejących kabli i rurociągów,
 • wyznaczenie trasy przebiegu kabla i jego długości,
 • badania przeprowadzane za pomocą sonaru SSS (side scan sonar) i echosondy wzdłuż planowanej trasy przebiegu kabla w pasie o szerokości 200 m,
 • badania powinny być przeprowadzone jednokrotnie,
 • wynik: mapa - skala pozioma 1:5000, skala pionowa 1:200.

 

2. Monitoring:

 • monitoring powinien być przeprowadzony kilka pierwszych lat po zakończeniu inwestycji, w okresie wiosennym,
 • początkowo badania powinny być przeprowadzane każdorazowo wzdłuż całej trasy ułożenia kabla, jednak po skompletowaniu odpowiedniej ilości danych, pod warunkiem że sytuacja na to pozwala, mogą być przeprowadzane na wyznaczanych odcinkach, np. na tych o podwyższonym ryzyku.

 

 

 

Wymagania dotyczące badań geofizycznych:


 • badania wstępne: wiercenie + cone penetration test (CPT, klasyczne stosowanie statystyczne) w każdym rogu obszaru przeznaczonego na realizację inwestycji oraz w jego centrum, a także dla każdej lokalizacji elektrowni wiatrowej,
 • główne badania geofizyczne: w przypadku w miarę homogenicznego dna morskiego badanie powinno być przeprowadzone przynajmniej dla każdej lokalizacji elektrowni wiatrowej, natomiast w przypadku heterogenicznego dna morskiego lub gdy planuje się zastosowanie fundamentów kratownicowych, tripodowych lub grawitacyjnych, miejsc badań powinno być więcej; metoda: wiercenia, CPT lub obydwie metody jednocześnie.

 

 

 

Analizy dna morskiego (badania geofizyczne)

 

 

Etap przedrealizacyjny


Analizy dna morskiego powinny stanowić podstawę wszelkich pozostałych badań środowiska. Badania w tym zakresie powinny być przeprowadzone jednokrotnie.


Poniżej przedstawiono zakres i metody przeprowadzania badań:

 

 • środowisko sedymentacyjne, stopień zwięzłości osadów, transport osadów, struktura osadów (np. wielkoskalowe struktury denne) itp. - skanowanie sonarem (rozdzielczość 10 cm),
 • batymetria (pomiary głębokości) - echosonda,
 • badania struktury dna (warstw geologicznych) - profilowanie akustyczne, przy użyciu sondy subbotom profiler (urządzenie do badania struktury dna; sonda pozwala na określenie warstw geologicznych znajdujących się nawet do 80 m poniżej dna),
 • parametry osadu (np. uziarnienie, geochemia) - pobieranie próbek osadów podczas przeprowadzania badań w zakresie bentosu,
 • hydrodynamika (np. fale, pływy) - przy użyciu powierzchniowych lub przydennych boi, ADCP (akustyczny dopplerowski prądomierz profilujący (typ sonaru, który pozwala na badanie prędkości prądów wodnych w zakresie różnych głębokości wody)); bardzo ważne jest zgromadzenie danych dla różnych warunków pogodowych,
 • SSC (koncentracja osadu zawieszonego).

 

Badania i pomiary powinny dotyczyć:

 • charakterystyki lokalizacji,
 • możliwych oddziaływań bezpośrednich, np. na hydrodynamikę czy procesy sedymentacyjne,
 • możliwych oddziaływań pośrednich (np. na bentos, ryby, osad, wodę itp.).

 

Ocena potencjalnego oddziaływania powinna obejmować następujące zagadnienia:

 • procesy wymywania wokół turbin i ewentualną konieczność zastosowania materiałów je ograniczających,
 • procesy wymywania w sąsiedztwie kabli położonych na dnie i ewentualne podwyższenie SSC,
 • wpływ infrastruktury farmy wiatrowej na zmianę kierunków prądów wodnych, pływów i procesów sedymentacyjnych (w bliskim sąsiedztwie inwestycji) oraz kierunków i energii fal (w dalszym sąsiedztwie inwestycji),
 • nieliniowe oddziaływania wzajemne fal i prądów wodnych oraz ocenę ich wpływu na mobilizację (przemieszczanie) osadów dennych,
 • ruchliwość osadów i zróżnicowanie ich głębokości na obszarze planowanej realizacji inwestycji,
 • wpływ metod układania kabli na SSC.

 

Wszelkie analizy modelowe powinny zostać wykonane dla różnych warunków pogodowych.Etap monitoringu porealizacyjnego


Po zakończeniu budowy farmy należy przeprowadzić skanowanie sonarem dna morskiego na obszarze inwestycji.

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko