Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Badania środowiskowe Przedrealizacyjne

Zakres analiz


Na etapie przygotowania inwestycji, przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy wykonać badania przedrealizacyjne środowiska biotycznego i abiotycznego, które pozwolą na opracowanie szczegółowej charakterystyki obszaru morskiego w rejonie inwestycji i w jego sąsiedztwie oraz na ocenę potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.


Analizy przedrealizacyjne środowiska biotycznego powinny obejmować:


 • bentos,
 • ichtiofaunę,
 • awifaunę,
 • ssaki morskie,
 • nietoperze,
 • ludzi,
 • formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody (w tym obszary Natura 2000).


Badania przedrealizacyjne w tym zakresie powinny obejmować identyfikację gatunków oraz określenie liczby osobników poszczególnych gatunków w rejonie prowadzonych badań, a także siedliska i szlaki migracyjne. Szczegółowe rozpoznanie migracji ptaków powinno być obowiązkowe w zasadzie tylko w przypadku projektów zlokalizowanych w odległości do 25 km od brzegu morskiego lub/i obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Wskazane jest również przeanalizowanie tras migracji ptaków pomiędzy państwami, przebiegających nad obszarem morskim, np. pomiędzy Szwecją a Polską. Pozwoli to na w miarę wiarygodną ocenę ryzyka kolizji ptaków z elektrowniami wiatrowymi oraz tzw. efektu bariery.


Badania i pomiary przedrealizacyjne środowiska abiotycznego powinny obejmować:


 • warunki hydrologiczne i hydrochemiczne,
 • budowę geologiczną,
 • surowce mineralne,
 • warunki fizyczno-chemiczne osadów,
 • krajobraz.


Jeżeli istnieje ryzyko kolizji jednostek pływających zaangażowanych w realizację projektu z innymi statkami, zaleca się przeprowadzenie analizy oceny tego ryzyka w dwóch wariantach:


1) gdy na skutek kolizji nastąpi wyciek substancji chemicznych do wody,


2) bez wycieku substancji chemicznych do wody.


Dopuszcza się przeprowadzenie badań przedrealizacyjnych wspólnie przez kilku deweloperów planujących budowę morskich farm wiatrowych na danym obszarze.

 

 

Czas trwania analiz i okres ważności


Zaleca się, aby badania środowiskowe przeprowadzane w ramach analiz przedrealizacyjnych obejmowały jeden cykl roczny: 12 miesięcy plus dodatkowy miesiąc, w którym je rozpoczęto, tzn. badania rozpoczęte np. w marcu 2011 roku powinny zostać zakończone pod koniec marca 2012 roku. Jednakże celowe może być przedłużenie badań, w razie wątpliwości co do wiarygodności i reprezentatywności badań rocznych, ze względu na zróżnicowane warunki pogodowe, które mogą się pojawić w następujących po sobie latach, szczególnie w okresie zimowym (różnice np. w pojawianiu się pokrywy lodowej), co z kolei może pociągać za sobą zróżnicowanie w rozmieszczeniu ptaków i ssaków morskich, szczególnie w okresie zimowym i wiosennym na przestrzeni kolejnych lat.


Wyniki badań przedrealizacyjnych powinny zachowywać swoją ważność przez okres 4 lat od ich zakończenia. W przypadku gdy w piątym roku od ich przeprowadzenia nie uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy je uzupełnić o jeden dodatkowy cykl roczny.

 

 

Obszar badań


Zarówno badania przedrealizacyjne, jak i monitoringi środowiskowe prowadzone na etapie budowy (o ile zostały zalecone) i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej powinny obejmować swym zasięgiem obszar planowany pod wszystkie elementy inwestycji, tj. elektrownie wiatrowe, stacje transformujące, kable łączące poszczególne elektrownie. Powinny zapewniać reprezentatywny pobór prób lub określenie punktów i transektów obserwacyjnych dla całego obszaru badań.


Poniżej przedstawiono wytyczne dotyczące zakresu badań poszczególnych elementów środowiska:


 • dno morskie - analizy powinny obejmować obszar przewidziany na realizację inwestycji wraz ze strefą buforową wokół o szerokości 1 mili morskiej,
 • organizmy bentosowe - analizy powinny obejmować obszar przewidziany pod realizację inwestycji wraz ze strefą buforową wokół o szerokości 1 mili morskiej,
 • ryby - analizy powinny obejmować obszar przewidziany na realizację inwestycji wraz ze strefą buforową wokół o szerokości 1 mili morskiej,
 • ssaki morskie - obszar farmy wiatrowej w przypadku badania dekoderami głosów oraz korelacja z wynikami uzyskanymi na najbliżej położonych dekoderach, rozmieszczonych w ramach programu SAMBAH; w przypadku obserwacji ze statków: obszar taki sam jak dla badań w zakresie ptaków, obszar odniesienia o takiej samej powierzchni; w przypadku obserwacji z samolotu: obszar badań łącznie z obszarem odniesienia powinien mieć powierzchnię przynajmniej 2000 km2; obszar badań powinien mieć kształt prostokąta; obszar przeznaczony pod projekt powinien znajdować się mniej więcej w środku całego obszaru badań, a odległość od granicy farmy do granicy całego obszaru badań powinna wynosić przynajmniej 20 km,
 • ptaki morskie - obserwacje prowadzone ze statków powinny obejmować obszar o powierzchni około 150 - 200 km2, obszar badań powinien obejmować również strefę buforową o szerokości 2 mil morskich wokół badanego obszaru.
cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko