Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Oddziaływania MFW Etap realizacji

Potencjalne oddziaływania przedstawione poniżej, zostały sklasyfikowane jako potencjalnie negatywne ("-") lub potencjalnie pozytywne ("+").

 

Budowa (konstrukcja) i transport podzespołów

 

Konstrukcja różnego rodzaju elementów oraz budowa podzespołów na tym etapie będzie się odbywać w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na lądzie. Prawdopodobnie będą to zakłady już istniejące, które muszą prowadzić i prowadzą swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, dlatego też skala negatywnego oddziaływania na tym etapie nie wydaje się znacząca. Produkcja powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi (dotyczącymi np. emisji zanieczyszczeń do atmosfery czy wód, składowania odpadów itp.), a ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko ograniczy się raczej do miejsca produkcji. 

Produkcja elementów/podzespołów (fundamentów, wież, gondoli, łopat wirnika, generatorów prądu itp.

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- wzrost wykorzystania zasobów środowiska naturalnego na potrzeby produkcji (wzrost zapotrzebowania na energię, surowce i materiały konstrukcyjne),

 

- emisja hałasu,

 

- emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

 

- odpady poprodukcyjne,

 

+ dodatkowe miejsca pracy (zarówno na etapie produkcji, jak i późniejszego montażu i instalacji).

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • oddziaływanie krótkotrwałe, o małej lub średniej skali, o zasięgu lokalnym,
 • powstanie nowych miejsc pracy może być znaczące dla danego regionu.

 

 

 

Transport wyprodukowanych elementów/podzespołów z miejsca produkcji do portu (transport na lądzie)

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- zintensyfikowany ruch drogowy/kolejowy, mogący powodować zwiększenie oddziaływań na zwierzęta, takie jak płazy i ssaki, w wyniku kolizji,

 

- emisja hałasu,

 

- emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • oddziaływanie krótkotrwałe, o niewielkiej lub średniej skali, o zasięgu lokalnym - jednak w wyjątkowych sytuacjach, takich jak np. masowy przejazd przez tereny migracji płazów w okresie ich migrowania, może być znaczące; w takich przypadkach należy przeprowadzić analizę tego czynnika na etapie sporządzania raportu OOŚ.

 

 

 

Składowanie/magazynowanie elementów/podzespołów w porcie

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- wpływ na krajobraz,

 

+ źródło dodatkowych przychodów dla portów.

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • oddziaływanie krótkotrwałe, o małej skali i zasięgu lokalnym - składowanie/magazynowanie odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych/zaprojektowanych na terenach przemysłowych, dostosowanych do takiego rodzaju działalności.

 

 

 

Przemieszczanie się jednostek instalacyjnych/montażowych (jak np. platformy samopodnoszące się - „jack-up", platformy wiertnicze itp.) z portu do miejsca inwestycji

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- zaburzenie dotychczasowego ruchu morskiego na danym obszarze,

 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza,

 

- emisja hałasu,

 

- wyciek różnego rodzaju substancji z jednostek pływających do wody podczas ich normalnej eksploatacji lub w wyniku awarii czy zderzenia, który może stanowić zagrożenie dla ptaków znajdujących się w rejonie inwestycji lub przyczynić się do pogorszenia jakości wód przybrzeżnych (w przypadku gdy wyciek dotrze do brzegu),

 

- wytwarzanie odpadów przez osoby znajdujące się na statkach,

 

-/+ zaburzenie osadów dna morskiego związane z zakotwiczaniem statków, które może skutkować uwolnieniem substancji szkodliwych do środowiska wodnego, ograniczeniem przezroczystości wody (wywołanym unoszeniem się zawiesiny w toni wodnej), pogorszeniem się jakości wody itp., ale również pojawieniem się nowych gatunków w rejonie inwestycji, przyciągniętych nowymi źródłami pożywienia uwolnionego z osadów,

 

- zaburzenie krajobrazu.

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym, związane z normalnym wykorzystywaniem jednostek pływających,
 • działanie to może stanowić większe zagrożenie w przypadku awarii lub kolizji statków (zaleca się podpisanie stosownych porozumień z odpowiednimi jednostkami w państwach sąsiadujących, które mogą być zagrożone, w zakresie szybkiego reagowania w razie poważnych kolizji czy awarii).

 

Na wstępnym etapie przygotowania inwestycji (nawet na etapie wyboru lokalizacji) zaleca się przeprowadzenie dokładnych analiz dotychczasowego oraz prognozowanego ruchu morskiego na danym obszarze (np. tras żeglugi statków) oraz sposobów wykorzystania obszaru morskiego przez innych użytkowników. W przypadku gdy kolizje tras statków instalacyjnych/montażowych oraz innych użytkowników przestrzeni morskiej są nieuniknione, konieczne jest właściwe zaplanowanie harmonogramu prac, tak aby w jak największym stopniu wyeliminować kolizje jednostek pływających; należy to zrobić z uwzględnieniem np. okresów intensywnych połowów.

 

Trasy przepływu jednostek pływających powinny być wyznaczone w taki sposób, by omijały siedliska ptaków. Harmonogram przepływów powinien uwzględniać okresy szczególnej wrażliwości gatunków narażonych na niebezpieczeństwo.

 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy poinformować wszystkie zainteresowane strony (lokalne społeczności oraz zainteresowane grupy zawodowe, np. rybaków) o terminie rozpoczęcia prac i obszarze, na którym będą one prowadzone. W okresie prowadzenia prac obszar powinien być odpowiednio zabezpieczony, np. przez właściwe oświetlenie miejsca inwestycji (należy przy tym pamiętać o przeanalizowaniu potencjalnego wpływu oświetlenia na ptaki i nietoperze), oraz cały czas monitorowany (również przy użyciu radarów) w celu ograniczenia w jak największym stopniu zagrożenia kolizji z innymi użytkownikami przestrzeni morskiej. Zaleca się również korzystanie ze statku kontrolującego bezpieczeństwo ruchu morskiego (traffic-security vessel), który będzie monitorował obszar inwestycji na etapie budowy.

 

W celu opracowania zasad szybkiego reagowania na wypadek awarii czy kolizji zaleca się podpisanie stosownych porozumień w tym zakresie z odpowiednimi jednostkami w państwach sąsiadujących. Gwarantuje to szybkie podjęcie działań na wypadek zaistnienia tego typu zdarzeń.

 

 

 

Transport statkami elementów/podzespołów na miejsce inwestycji

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- zaburzenie dotychczasowego ruchu morskiego na danym obszarze,

 

- emisja hałasu,

 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza,

 

- wyciek różnego rodzaju substancji z jednostek pływających do wody podczas ich normalnej eksploatacji lub w wyniku awarii czy zderzenia, który może stanowić zagrożenie dla ptaków znajdujących się w rejonie inwestycji lub przyczynić się do pogorszenia jakości wód przybrzeżnych (w przypadku gdy wyciek dotrze do brzegu),

 

- wytwarzanie odpadów przez osoby znajdujące się na statkach,

 

-/+ zaburzenie osadów dna morskiego związane z zakotwiczaniem statków, które może skutkować uwolnieniem substancji szkodliwych do środowiska wodnego, zaburzeniem przezroczystości wody (wywołanym unoszeniem się drobnych ziaren piasku w toni wodnej), pogorszeniem się jakości wody itp., ale również pojawieniem się nowych gatunków w rejonie inwestycji, przyciągniętych nowymi źródłami pożywienia uwolnionego z osadów,

 

- zaburzenie krajobrazu.

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym, związane z normalnym wykorzystywaniem jednostek pływających,
 • oddziaływanie to może stanowić większe zagrożenie w przypadku awarii lub kolizji statków (zaleca się podpisanie stosownych porozumień z odpowiednimi jednostkami w państwach sąsiadujących, które mogą być zagrożone, w zakresie szybkiego reagowania w razie poważnych kolizji czyawarii).

 

Przed rozpoczęciem transportu zaleca się przeprowadzenie odpowiednich prac przygotowawczych, w szczególności w zakresie harmonogramu i opracowania tras żeglugowych, które zostały opisane w poprzednim punkcie.

 

 

 

Montaż/instalacja turbin na morzu

 


Jednostki instalacyjne znajdujące się na morzu

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- oddziaływanie na funkcjonowanie dotychczasowych użytkowników danego obszaru morskiego (np. rybaków, statków, jachtów i innych) - dostęp do danego obszaru będzie dla nich na tym etapie ograniczony,

 

-/+ zaburzenie osadów dna morskiego związane z zakotwiczaniem statków, które może skutkować uwolnieniem substancji szkodliwych do środowiska wodnego, zaburzeniem przezroczystości wody (wywołanym unoszeniem się zawiesiny w toni wodnej), pogorszeniem się jakości wody itp., ale również pojawieniem się nowych gatunków w rejonie inwestycji, przyciągniętych nowymi źródłami pożywienia uwolnionego z osadów,

 

- unikanie przez niektóre gatunki ryb i ssaków morskich rejonu inwestycji,

 

+ pojawienie się nowych gatunków w rejonie inwestycji (nowe źródła pożywienia uwolnionego z poruszonych osadów dennych),

 

- emisja hałasu,

 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza,

 

- wyciek różnego rodzaju substancji z jednostek pływających do wody podczas ich normalnej eksploatacji lub w wyniku awarii czy zderzenia, który może stanowić zagrożenie m.in. dla ptaków znajdujących się w rejonie inwestycji lub przyczynić się do pogorszenia jakości wód przybrzeżnych (w przypadku gdy wyciek dotrze do brzegu).

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • oddziaływanie krótkotrwałe, na ogół o charakterze lokalnym - prawdopodobnie w większości przypadków gatunki, które w trakcie budowy farmy wyemigrowały z rejonu inwestycji, zasiedlą go powtórnie.

 

 

 

Przygotowanie dna morskiego pod fundamenty

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- przypadkowe uwolnienie się do wody substancji chemicznych wykorzystywanych na tym etapie prac,

 

-/+ zaburzenie osadów dna morskiego związane z zakotwiczaniem statków, które może skutkować uwolnieniem substancji szkodliwych do środowiska wodnego, zaburzeniem przezroczystości wody (wywołanym unoszeniem się zawiesiny w toni wodnej), pogorszeniem się jakości wody itp., ale również pojawieniem się nowych gatunków w rejonie inwestycji, przyciągniętych nowymi źródłami pożywienia uwolnionego z osadów,

 

- składowanie nadmiaru osadów dennych pod wodą - składowane osady denne mogą się przyczynić do pogorszenia jakości wody, a także do zmiany morfologii dna morskiego, co w rezultacie może prowadzić do zaburzenia falowania; składowanie nadmiaru osadów dennych pod wodą może również doprowadzić do zmiany dostępności poszczególnych składników odżywczych dla organizmów morskich zamieszkujących rejon inwestycji, a w rezultacie do długotrwałych zmian składu gatunkowego w danym miejscu.

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • oddziaływanie to można uznać za krótkotrwałe, o charakterze lokalnym, pod warunkiem że nie doprowadzi do zaburzeń toksycznych organizmów morskich występujących w rejonie inwestycji.

 

 

 

Budowa/instalacja fundamentów

 

Oddziaływanie na etapie budowy/instalacji fundamentów jest uzależnione od wybranej technologii fundamentowania, czym w tym wypadku mogą być:

 

 • betonowe fundamenty grawitacyjne - zwykle wymagają przeprowadzenia prac przygotowawczych - wyrównania dna, usunięcia warstwy mułu i ułożenia warstwy zabezpieczającej przed wymywaniem (np. kamieni, żwiru),
 • stalowe fundamenty grawitacyjne - lżejsza konstrukcja w porównaniu z betonowymi, awkonsekwencji łatwiejszy transport; dostarczone na miejsce inwestycji są dociążane wybranym materiałem, np. oliwinem; wymagają przeprowadzenia prac przygotowawczych - wyrównania dna, usunięcia warstwy mułu i ułożenia warstwy zabezpieczającej przed wymywaniem (np. kamieni, żwiru); dla wód o głębokości 4-10 m średnica fundamentu wynosi około 15 m,
 • monopale - stalowe pale o średnicy 1,5-4,5 m; nie wymagają przeprowadzania prac przygotowawczych dna, ale nie nadają się do osadzania na nierównym dnie, np. gdy na dnie są obecne głazy,
 • tripody,
 • quatropody,
 • fundamenty kratownicowe,

a także od właściwości dna morskiego w danej lokalizacji.

 

 

Potencjalne oddziaływania na tym etapie:

 

- emisja hałasu podwodnego (w szczególności podczas wbijania monopali) i jej bezpośrednie oddziaływanie na ssaki morskie i ryby w okresach ich szczególnej wrażliwości; emisja hałasu podwodnego może wpływać np. na zmianę zachowania ssaków morskich, doprowadzić do uszkodzenia ich tkanek, a nawet w skrajnych przypadkach do śmierci,

 

-/+ zaburzenie osadów dna morskiego związane z zakotwiczaniem statków, które może skutkować uwolnieniem substancji szkodliwych do środowiska wodnego, ograniczeniem przezroczystości wody (wywołanym unoszeniem się zawiesiny w toni wodnej), pogorszeniem się jakości wody itp., ale również pojawieniem się nowych gatunków w rejonie inwestycji, przyciągniętych nowymi źródłami pożywienia uwolnionego z osadów,

 

- oddziaływanie na obiekty cenne z punktu widzenia archeologicznego, znajdujące się na dnie morskim (np. wraki statków).

 

 

Skala oddziaływania:

 

Skala oddziaływania jest uzależniona od kilku czynników, przede wszystkim wybranych technologii fundamentowania, charakterystyki dna morskiego w danej lokalizacji oraz wielkości populacji poszczególnych gatunków w danej lokalizacji i ich wrażliwości na zaburzenia środowiska naturalnego.

 

Skala oddziaływania emitowanego hałasu podwodnego jest uzależniona od jego częstotliwości i poziomu głośności, długości emisji oraz wrażliwości poszczególnych gatunków na hałas. W przypadku gdy istnieje duże zagrożenie wynikające z emisji hałasu, należy zaplanować działania ograniczające, takie jak np. zastosowanie tzw. kurtyn bąbelkowych/kurtyn powietrznych (bubble curtains), oraz opracować harmonogram prac w taki sposób, by w jak największym stopniu uniknąć ich prowadzenia w okresach szczególnie wrażliwych, np. podczas tarła. Dodatkowo można zalecić stałą obserwację rejonu inwestycji pod kątem obecności ssaków morskich oraz zainstalowanie specjalnych urządzeń do wykrywania ich obecności. Pozwolą one na szybkie podejmowanie środków mających na celu ograniczenie emisji hałasu, w sytuacji gdy zagrożone gatunki znajdą się w pobliżu. Można także wykonywać okresowe wypłaszanie ssaków z terenu budowy na czas wykonywania najbardziej konfliktogennych czynności.

 

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na obiekty cenne archeologicznie na etapie planowania inwestycji należy uzyskać od właściwych organów jak najwięcej informacji na temat miejsc, w których zatopiono wraki statków lub w których mogą się znajdować inne tego typu obiekty.

 

 

 

Instalacja elementów/podzespołów elektrowni wiatrowych (wież, gondoli, wirnika)

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- emisja hałasu,

 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza,

 

- wytwarzanie odpadów komunalnych przez osoby zajmujące się instalacją/montażem,

 

- wytwarzanie odpadów (elementy poinstalacyjne),

 

- zaburzenie krajobrazu - elektrownie wiatrowe jako nowe elementy w krajobrazie,

 

- pogorszenie jakości wody.

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • oddziaływanie krótkotrwałe - wyemitowane zanieczyszczenia powinny szybko ulec rozproszeniu, przez co nie przyczynią się do pogorszenia stanu środowiska w rejonie inwestycji.

 

 

 

Składowanie odpadów z jednostek pływających na lądzie

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- w przypadku niewłaściwego składowania odpadów istnieje zagrożenie pogorszenia jakości wód podziemnych oraz zaburzenia krajobrazu.

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • skala oddziaływania nie wydaje się znacząca ze względu na to, że składowanie odpadów nalądzie powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Ruch helikopterów dowożących pracowników na miejsce pracy

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- emisja hałasu, zagrożenie szczególnie dla ptaków (pojawienie się helikoptera może spowodować zaburzenia w dotychczasowych zachowaniach ptaków).

 

 

 

Układanie kabli (pomiędzy poszczególnymi elektrowniami oraz kabla wyprowadzającego energię na ląd)

 

 

Układanie kabla (wkopywanie kabla w dno morskie lub układanie kabla na dnie)

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

-/+ zaburzenie osadów dna morskiego związane z zakotwiczaniem statków, które może skutkować uwolnieniem substancji szkodliwych do środowiska wodnego, ograniczeniem przezroczystości wody (wywołanym unoszeniem się zawiesiny w toni wodnej), pogorszeniem się jakości wody itp., ale również pojawieniem się nowych gatunków w rejonie inwestycji, przyciągniętych nowymi źródłami pożywienia uwolnionego z osadów,

 

- wzrost śmiertelności organizmów bentosowych w skutek zaburzenia struktury osadu dna morskiego,

 

- obniżenie jakości wody (wzrost ilości cząstek stałych).

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • oddziaływanie krótkotrwałe - jednak w przypadku tak dużej inwestycji należy zaplanować działania ograniczające negatywne oddziaływania w tym zakresie.

 

 

 

Obecność jednostek pływających, zajmujących się układaniem kabla

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- oddziaływanie na funkcjonowanie dotychczasowych użytkowników danego obszaru morskiego (np. rybaków, statków, jachtów i innych),

 

-/+ zaburzenie osadów dna morskiego związane z zakotwiczaniem statków, które może skutkować uwolnieniem substancji szkodliwych do środowiska wodnego, ograniczeniem przezroczystości wody (wywołanym unoszeniem się zawiesiny w toni wodnej), pogorszeniem się jakości wody itp., ale również pojawieniem się nowych gatunków w rejonie inwestycji, przyciągniętych nowymi źródłami pożywienia uwolnionego z osadów,

 

- oddalenie się niektórych gatunków organizmów z rejonu inwestycji,

 

+ pojawienie się nowych gatunków w rejonie inwestycji (nowe źródła pożywienia uwolnionego z poruszonych osadów dennych),

 

- emisja hałasu,

 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza,

 

- wyciek różnego rodzaju substancji z jednostek pływających do wody podczas ich normalnej eksploatacji lub w wyniku awarii czy zderzenia, który może stanowić zagrożenie m.in. dla ptaków znajdujących się w rejonie inwestycji lub przyczynić się do pogorszenia jakości wód przybrzeżnych (w przypadku gdy wyciek dotrze do brzegu),

 

- wytwarzanie odpadów komunalnych przez osoby znajdujące się na statkach,

 

- wytwarzanie odpadów (elementy poinstalacyjne).

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • nie wydaje się, żeby skala oddziaływania była znacząca i przyczyniała się do długotrwałego pogorszenia stanu środowiska,
 • konieczne przestrzeganie procedur dotyczących postępowania z odpadami.

 

 

 

Budowa infrastruktury towarzyszącej

 

 

Przemieszczanie się instalacyjnych jednostek pływających z portu na miejsce inwestycji

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- zaburzenie dotychczasowego ruchu morskiego na danym obszarze,

 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza,

 

- emisja hałasu,

 

- wyciek różnego rodzaju substancji z jednostek pływających do wody podczas ich normalnej eksploatacji lub w wyniku awarii czy zderzenia, który może stanowić zagrożenie m.in. dla ptaków znajdujących się w rejonie inwestycji lub przyczynić się do pogorszenia jakości wód przybrzeżnych (w przypadku gdy wyciek dotrze do brzegu),

 

- wytwarzanie odpadów przez osoby znajdujące się na statkach,

 

-/+ zaburzenie osadów dna morskiego związane z zakotwiczaniem statków, które może skutkować uwolnieniem substancji szkodliwych do środowiska wodnego, ograniczeniem przezroczystości wody (wywołanym unoszeniem się zawiesiny w toni wodnej), pogorszeniem się jakości wody itp., ale również pojawieniem się nowych gatunków w rejonie inwestycji, przyciągniętych nowymi źródłami pożywienia uwolnionego z osadów,

 

- zaburzenie krajobrazu.

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • oddziaływanie krótkotrwałe.

 

 

 

Działania konstrukcyjne prowadzone na miejscu inwestycji

 

 

Potencjalne oddziaływania:

 

- emisja hałasu,

 

- emisja pyłów do powietrza,

 

- wytwarzanie odpadów komunalnych przez osoby zajmujące się instalacją/montażem,

 

- wytwarzanie odpadów (elementy poinstalacyjne),

 

- zaburzenie krajobrazu - elektrownie wiatrowe jako nowe elementy w krajobrazie,

 

- pogorszenie jakości wody.

 

 

Skala oddziaływania:

 

 • skala oddziaływania nie wydaje się znacząca, pod warunkiem że przestrzegane są procedury postępowania z odpadami.

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko