Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Lądowe farmy wiatrowe Pola elektromagnetyczne

Źródła pola elektromagnetycznego, występującego w środowisku, można podzielić na dwa rodzaje: naturalne i sztuczne. Do naturalnych źródeł pola elektromagnetycznego należą: naturalne promieniowanie Ziemi, Słońca i jonosfery. Ze wszystkich pól naturalnych najlepiej znane jest pole geomagnetyczne. Natężenie tego pola wynosi od 16 do 56 A/m. nad powierzchnią Ziemi występuje również naturalne pole elektryczne
o natężeniu około 120 V/m przy normalnej pogodzie.

 

Szczególnie interesujące, ze względu na swą powszechność, są sztuczne źródła pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz, głównie urządzenia elektryczne. Specyfika pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez takie urządzenia powoduje, że można w jego przypadku oddzielnie rozpatrywać składową elektryczną i magnetyczną. Pole magnetyczne towarzyszy każdemu przepływowi prądu, a pole elektryczne występuje wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie elektryczne. Typowe natężenia pola magnetycznego i elektrycznego, występującego
w sąsiedztwie urządzeń powszechnego użytku, przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Do pozostałych sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego średnich i wysokich częstotliwości należą przede wszystkim radiowo – telewizyjne stacje nadawcze, stacje bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne używane w sektorze wojskowym oraz urządzenia radionawigacyjne portów lotniczych i portów morskich. Ponadto ważnym źródłem pola elektromagnetycznego jest również radiokomunikacja amatorska, w tym stacje fal długich i nadajniki CB.

 

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz.U. nr 192, poz. 1883]. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, dla zakresu częstotliwości jakie wytwarza generator elektrowni wiatrowej, wynosi 1000 V/m dla pola elektrycznego i 60 A/m dla pola magnetycznego.

 

 

Wartości pola magnetycznego o częstotliwości 50Hz spotykane w środowisku

Urządzenia elektryczne powszechnego użytku

Natężenie pola magnetycznego

Pralka automatyczna

0,3 A/m w odległości 30 cm

Żelazko

0,2 A/m w odległości 30 cm

Monitor komputerowy

0,1 A/m w odległości 10 cm

Odkurzacz

5 A/m w odległości 30 cm

Maszynka do golenia

12-1200 A/m w odległości 5 cm

Suszarka do włosów

4 A/m w odległości 10 cm

Wartości pola elektrycznego o częstotliwości 50Hz spotykane w środowisku

Urządzenia elektryczne powszechnego użytku

Natężenie pola elektrycznego

Pralka automatyczna

0,13 kV/m w odległości 30 cm

Żelazko

0,12 kV /m w odległości 30 cm

Monitor komputerowy

0,2 kV /m w odległości 10 cm

Odkurzacz

0,13 kV /m w odległości 30 cm

Maszynka do golenia

0,7 kV /m w odległości 5 cm

Suszarka do włosów

0,8 kV /m w odległości 10 cm

 

 

Ze względu na lokalizację turbiny wiatrowej na wysokości ok. 100 m nad poziomem gruntu poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni, w poziomie terenu (na wysokości 1,8 m) jest w praktyce pomijalny. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne (zarówno generator jak i transformator) znajdą się wewnątrz gondoli i są zamknięte w przestrzeni otoczonej metalowym przewodnikiem o właściwościach ekranujących, co w konsekwencji powoduje, że efektywny wpływ elektrowni wiatrowej na kształt klimatu elektromagnetycznego środowiska będzie równy zero. Pole generowane przez generator będzie polem o częstotliwości 100Hz, natomiast pole generowane przez transformator – polem o częstotliwości 50Hz. Wypadkowe natężenie pola elektrycznego na wysokości 1,8 m n.p.t. wyniesie ok. 9 V/m, tj. znacznie poniżej wartości występującej naturalnie. Wypadkowe pole magnetyczne wyniesie w tym miejscu ok. 4,5 A/m, a więc również mniej niż naturalne pole naturalne.

 

 


Rodzaj pola

Wartość dopuszczalna dla terenów zabudowanych

Elektrownia wiatrowa (na wys. 1,8 m)  

(na wys. 1,8m)

Elektryczna maszynka do golenia (5 cm)

Suszarka do włosów (10 cm)

Wartość pola elektrycznego

1000 V/m

9 V/m

700 V/m

800 V/m

Wartość pola magnetycznego

60 A/m

4,5 A/m

12-1200 A/m

4 A/m

 

 

Przytaczane często podczas konsultacji społecznych obawy, że fale elektromagnetyczne mogą mieć negatywne oddziaływanie na zdrowie człowieka, a przede wszystkim stanowić jedną z przyczyn powstawania nowotworów, nie zostały potwierdzone w przeprowadzonych dotychczas badaniach naukowych dotyczących fal elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz (Australian Greenhouse Office, Australian Wind Energy Association, 2004). Badania na żywych wyizolowanych z organizmu komórkach nie wykazały, by takie pole elektromagnetyczne powodowało jakiekolwiek zmiany w ich strukturze. Badania przeprowadzone na zwierzętach udowodniły co prawda, że fale elektromagnetyczne w wysokich natężeniach mogą powodować pewne zmiany w ich organizmach, np. zmianę poziomu niektórych enzymów czy hormonów, jednakże zmian tych samych w sobie nie uznaje się za zagrożenie życia lub zdrowia. Badania przeprowadzane na ludziach nie wykazywały żadnego związku bądź wykazywały bardzo słaby związek pomiędzy narażeniem na oddziaływanie fal elektromagnetycznych a stanem zdrowia1. Prace badawcze przeprowadzane w 2001 roku na zlecenie National Radiological Protection Board w Wielkiej Brytanii2 sugerowały, że może istnieć związek pomiędzy długoterminową ekspozycją na fale elektromagnetyczne w dużym natężeniu a niewielkim wzrostem ryzyka zachorowalności dzieci na leukemię. Nie wykazano tego typu oddziaływania ani w badaniach na zwierzętach, ani w badaniach na wyizolowanych komórkach, konieczne jest przeprowadzenie szeregu dodatkowych analiz (Australian Greenhouse Office, Australian Wind Energy Association, 2004). Biorąc jednak pod uwagę, że promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez turbiny wiatrowe, mierzone na poziomie 1,8 m nad gruntem nie przekracza wartości pól elektroenergetycznych występujących w naturze, nie ma podstaw do stwierdzenie iż elektrownie wiatrowe mogą powodować jakiekolwiek oddziaływania na zdrowie ludzi przebywających w ich okolicy.

 

 

Literatura:

  1. BBC, Ofcome. (2009). The Impact of Large Buildings and Structures, including Wind Farms, on Terrestrial Television Reception.

  2. Sustainable Devolopment Commission. (2005). Wind Power in the UK. A guide to the key issues surrounding onshore wind power development in the UK.

  3. Australian Greenhouse Office, Australian Wind Energy Association. (2004). The Electromagnetic Compatibility and Electromegnetic Field Implications for Wind Farming in Australia.

  4. http://www.wind-energy-the-facts.org/en/environment/chapter-2-environmental-impacts/onshore-impacts.html (01.09.2009)

1 Należy jednak podkreślić, że wyrażenie „związek” nie jest w tym przypadku równoznaczne z wyrażeniem „stanowić przyczynę”. Aby móc mówić, że dany czynnik stanowi przyczynę pogorszenia się stanu zdrowia ryzyko zachorowania związane z narażeniem na jego oddziaływanie powinno być co najmniej 5-krotnie większe w porównaniu z brakiem narażenia. Ponadto powinien zostać udowodniony związek pomiędzy ekspozycją na dany czynnik a konkretną chorobą (czyli nie nowotworem jako pojęciem ogólnym, ale konkretnym rodzajem nowotworu) oraz ścisła zależność pomiędzy dawką „promieniowania” a wzrostem zachorowalności na nowotwór w badanej próbie. W przypadku badań dotyczących wpływu fal elektromagnetycznych na stan zdrowia człowieka kryteria te nie są spełniane (Australian Greenhouse Office, Australian Wind Energy Association, 2004).
2 prowadzone przez zespół pod kierownictwem Sira Richarda Doll

cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko