Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Wersja polska Wersja angielska

Publikacje Ptaki

 1. National Wind Coordinating Collaborative, Wind Turbines Interactions with Birds, Bats and their Habitats, 2010.
  Wpływ turbin wiatrowych na ptaki, nietoperze i ich zachowanie - omówienie (PL) 
 2. Anderson R., Studying wind energy/bird interactions: a guidance document. Metrics and methods for determining or monitoring potential impacts on birds at existing and proposed wind energy sites, Avian Subcommittee, NWCC, 1999.
  Badanie interakcji pomiędzy energetyką wiatrową a ptakami: wytyczne. Wskaźniki i metody określania lub monitorowania potencjalnego wpływu istniejących lub planowanych farm wiatrowych na ptaki.
 3. AWEA, American Bird Conservancy, Proceedings of the wind energy and birds/bats workshop: understanding and resolving bird and bat impacts, RESOLVE, Inc., 2004.
  Przebieg warsztatów na temat energetyki wiatrowej i ptaków/nietoperzy: zrozumienie i rozwiązanie problemu wpływu na ptaki i nietoperze.
 4. AWEA, Save the loon with wind energy: comparative impacts of wind and other energy sources on wildlife. Wind energy Fact sheet, 2000.
  Ratujmy nury dzięki energetyce wiatrowej: porównanie wpływu wiatru i innych źródeł energii na dziką przyrodę.
 5. Barclay R. M. R., Baerwald E. F., Gruver J. C., Variation in bat and bird fatalities at wind energy facilities: assessing the effects of rotor size and tower height, NRC Canada, 2007.
  Zmiany w śmiertelności nietoperzy i ptaków spowodowane kolizjami z elektrowniami wiatrowymi: ocena wpływu rozmiaru rotora i wysokości wieży.
 6. Barrios L., Rodriguez A., Behavioural and environmental correlates of soaring-bird mortality at on-shore wind turbines, Journal of Applied Ecology (41), 2004.
  Współzależności behawioralne i środowiskowe w przypadku śmiertelności... - omówienie (PL)
 7. Bevanger K., Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway, RENERGI, the Norwegian Research Council, 2006.
  Badania przed- i proinwestycyjne konfliktu pomiędzy ptakami i turbinami wiatrowymi u wybrzeży Norwegii.
 8. BirdLife International, Position statement on wind farms and birds.
  Stanowisko w sprawie farm wiatrowych i ptaków.
 9. BirdLife International, Windfarms and birds: an analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues, RHW Langston & JD Pullan, RSPB/BirdLife in the UK, 2003.
  Farmy wiatrowe i ptaki: analiza wpływu farm wiatrowych na ptaki, wytyczne w zakresie kryteriów oceny oddziaływania na środowisko i wyboru lokalizacji.
 10. Brabant R., Jacques T., Research strategy and equipment for studying flying birds in wind farms in the Belgian part of the North Sea.
  Strategia badawcza i sprzęt do badań nad ptakami migrującymi w obszarach farm wiatrowych w belgijskiej części Morza Północnego.
 11. Chamberlain D., Rehfisch, M. R., Fox A. D., Desholm M., Anthony S. J., The effect of avoidance rates on bird mortality predictions made by wind turbine collision risk models, Ibis 148: 5198-5202, 2006.
  Wpływ wskaźnika unikania na przewidywania śmiertelności ptaków w modelach ryzyka kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi.
 12. Chylarecki P., Jawińska D., Kuczyński L., Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych. Raport z lat 2003-2004.OTOP, 2006.
  Monitoring of common breeding birds. Report for 2003-2004.
 13. Desholm M., Wind farm related mortality among avian migrants - a remote sensing study and model analysis, National Environmental Research Institute, 2006.
  Śmiertelność wśród zwierząt migrujących w powietrzu - badanie i analiza modelu zdalnego wyczuwania.
 14. Drewitt A. L., Langston R. H. W., Assessing the impacts of wind farms on birds, British Ornithologists Union, Ibis, 2006.
  Ocena wpływu farm wiatrowych na ptaki.
 15. Edkins M. T., Impacts of wind energy development on birds and bats: looking into the problem, FPL Energy.
  Wpływ projektów z zakresu energetyki wiatrowej na ptaki i nietoperze: spojrzenie na problem.
 16. Erickson et al., WEST, Inc., Avian collisions with wind turbines: a summary of existing studies and comparisons to other sources of avian collision mortality in the United States, NWCC, 2011.
  Kolizje ptaków z turbinami wiatrowymi: podsumowanie obecnych opracowań... - omówienie (PL)
 17. Erickson et al., Wind, Inc., Synthesis and comparison of baseline avian and bat use, raptor nesting and mortality information from proposed and existing wind developments, Bonneville Power Administration, 2002.
  Synteza i porównanie zasadniczej aktywności ptaków i nietoperzy... - omówienie (PL)
 18. Erickson W. P., Johnson G. D., Strickland M. D., Kronner K., Becker P. S. WEST, Inc., Orloff S. IBIS Environmental Services, Baseline avian use and behavior at the CARES Wind Plant Site, Klickitat County, Washington. Final Report, National Renewable Energy Laboratory, Conservation and Renewable Energy System, 1999.
  Zasadnicze użytkowanie przestrzeni powietrznej i zachowania ptaków... - omówienie (PL)
 19. Everaert J., Kuijken E., Wind turbines and birds in Flanders (Belgium). Preliminary summary of the mortality research results, Research Institute for Nature and Forest (INBO), 2007.
  Turbiny wiatrowe i ptaki we Flandrii (Belgia). Wstępne podsumowanie wyników badań śmiertelności.
 20. Everaert J., Stienen E. W. M., Impact of wind turbines on birds in Zeebrugge (Belgium). Significant effect on breeding tern colony due to collisions, Biodivers Conserv, 2007.
  Wpływ turbin wiatrowych na ptaki w Zeebrugge (Belgia). Znaczące oddziaływanie na kolonie rybitw ze względu na kolizje.
 21. Garthe S., Huppop O., Scaling possible adverse effects of marine wind farms on seabirds: developing and applying a vulnerability index, Journal of Applied Ecology 41, 2004.
  Szacowanie potencjalnych negatywnych oddziaływań morskich farm... - omówienie (PL)
 22. Gauthreaux S. A., Belser C. G., Bird movements on Doppler weather surveillance radar, Birding, 2003.
  Migracje ptaków na radarze meteorologicznym Dopplera.
 23. Hoover S. L., Morrison M. L., Behavior of Red-tailed hawks in a wind turbine development, Journal of wildlife management (69), 2005.
  Zachowanie myszołowa rdzawosternego na obszarze farmy wiatrowej.
 24. Howe R. W., Atwater R., The potential effects of wind power facilities on resident and migratory birds in eastern Wisconsin, Wisconsin Department of Natural Resources, 1999.
  Potencjalne wpływy instalacji energii wiatrowej na osiadłe i migrujące... - omówienie (PL)
 25. Hötker H., Thomsen K., Köster H., Auswirkungen regenerativer energiegewinnung auf die biologische vielfalt am beispiel der vögel und der fledermäuse - fakten, wissenslücken, anforderungen an die forschung, ornithologische kriterien zum ausbau von regenerativen energiegewinnungsformen, NABU, 2004.
 26. Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds and bats - facts, gaps in knowledge, demands for further research, and onithological guidelines for the development of renewabe energy exploitation, NABU, 2004.
  Wpływ eksploatacji odnawialnych źródeł energii na bioróżnorodność: na przykładzie ptaków i nietoperzy: fakty, luki w wiedzy, zapotrzebowanie na dalsze badania, wytyczne ornitologiczne dla projektów systemów eksploatacji odnawialnych źródeł energii.
 27. Kerlinger et al., Night Migrant Fatalities and Obstruction Lighting at Wind Turbines in North America, The Wilson Journal of Ornithology 122, 2010. 
  Śmiertelność ptaków migrujących nocą, a oświetlenie przeszkodowe turbin wiatrowych w północnej Ameryce (PL)
 28. Kingsley A., Whittam B., Bird Studies Canada, Wind turbines and birds. Background review for environmental assessment - draft, Environment Canada / Canadian Wildlife Service, 2005.
  Turbiny wiatrowe i ptaki. Omówienie podstaw do oceny środowiskowej - projekt.
 29. Krijgsveld K. L., Baseline studies North Sea wind farms: strategy of approach for flying birds, National Institute for Coastal and Marine Managemant, 2003.
  Wyjściowe badania farm wiatrowych na Morzu Północnym: strategia podejścia do ptaków migrujących.
 30. Kunz et al., Assessing impacts of wind-energy development on nocturnally active birds and bats: a guidance document, Journal of Wildlife Management 71, 2007.
  Ocena wpływu projektów z zakresu energetyki wiatrowej na ptaki aktywne w porze nocnej i na nietoperze: wytyczne.
 31. Larsen J. K., Madsen J., Effects of wind turbines and other physical elements on field utilization by pink-footed geese (Anser brachyrhynchus): A landscape perspective, Landscape Ecology (15), 2000.
  Wpływ turbin wiatrowych i innych czynników fizycznych... - omówienie (PL)
 32. Lucas M., Janss G. F. E., Ferrer M., The effects of a wind farm on birds in a migration point: the Strait of Gibraltar, Biodiversity and conservation (13), 2004.
  Wpływ farmy wiatrowej na ptaki w punkcie migracyjnym: Cieśninie Girbaltarskiej - omówienie (PL)
 33. Marzec M., Puck wind farm project. Annual monitoring report 2007, 2008.
  Monitoring ptaków - raport z przeszukania 2007 (PL)
 34. Marzec M., Puck wind farm project. Annual monitoring report 2008, 2008.
  Monitoring ptaków - raport z przeszukania 2008 (PL)
 35. Migratory bird mortality, United States Fish & Wildlife Service, 2002.
  Śmiertelność ptaków migrujących - omówienie (PL)
 36. National Environmental Research Institute, Final results of bird studies at the offshore wind farms at Nysted and Horns Rev, Denmark, DONG Energy, Vattenfall A/S, 2006.
  Końcowe rezultaty badań nad ptakami na obszarze przybrzeżnych... - omówienie (PL)
 37. Niel C., Lebreton J-D., Using demographic invariants to detect overharvested bird populations from incomplete data, Conservation Biology (19), 2005.
  Wykorzystanie niezmiennych demograficznych do wykrywania nadwyrężonych populacji ptaków na podstawie niepełnych danych.
 38. Pearce-Higgins et al., The distribution of breeding birds around upland wind farms, Journal of Applied Ecology 46, 2009.
  Rozmieszczenie ptaków lęgowych w okolicach farm wiatrowych zlokalizowanych na wyżynach.
 39. Pearce-Higgins et al., Greater impacts of wind farms on bird populations during construction than subsequent operation: results of a multi-site and multi-species analysis, Journal of Applied Ecology 49, 2012. 
  Wpływ farm wiatrowych na populacje ptaków większy w trakcie budowy niż na etapie realizacji - omówienie (PL)
 40. PSEW, Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, Szczecin, 2008.
  Guidelines for the assessment of wind farms environmental impact on birds.
 41. Scottish Natural Heritage, Windfarms and birds: calculating a theoretical collision risk assuming no avoiding action, 2000.
  Farmy wiatrowe i ptaki: obliczanie teoretycznego ryzyka kolizji przy założeniu braku działań zmniejszających ryzyko.
 42. Strickland D., West, Inc., Non-fatality and habitat impacts on birds from wind energy developments, Wind Energy & Bird/Bats Workshop Proceedings.
  Wpływ projektów farm wiatrowych, nie związany ze śmiertelnością, na siedliska ptaków.
 43. Tucker V. A., Using a collision model to design safer wind turbine rotors for birds, Journal of Solar Energy Engineering 118: 263-269, 1996.
  Zastosowanie modelu kolizji do zaprojektowania bezpieczniejszych dla ptaków rotorów turbin wiatrowych.
 44. Wallace P. Erickson G. D., Young J. and D., A summary and comparison of bird mortality from anthropogenic causes with an emphasis on collisions, 2005.
  Podsumowanie i porównanie śmiertelności ptaków z przyczyn antropogenicznych z naciskiem na kolizje.
 45. Walls R.,Pendlebury C.,Budgey R., Brookes K. & Prof Thompson P., Revised best practice guidance for the use of remote techniques for ornithological monitoring at offshore windfarms, COWRIE, 2009.
  Skorygowane wytyczne w zakresie najlepszych praktyk wykorzystywania zdalnych technik do monitoringu ornitologicznego na obszarze morskich farm wiatrowych.
 46. Wind turbines and birds. A guidance document for environmental assessment, Environment Canada, Canadian Wildlife Service, 2006.
  Turbiny wiatrowe a ptaki. Zbiór wytycznych dla oceny oddziaływania... - omówienie (PL)
 47. Wind turbine interactions with birds and bats: a summary of research results and remaining questions, NWCC, 2004.
  Interakcje turbin wiatrowych z ptakami i nietoperzami: podsumowanie wyników badań i pozostałe pytania.
 48. Wuczyński A.,Chylarecki P., Tryjanowski P., Ptaki a rozwój energetyki wiatrowej - aktualne problemy, Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (5), 2009.
  Birds and wind energy development - current problems.
 49. Wuczyński A., Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce, Notatki Ornitologiczne (50), 2009.
  Types of impacts, their significance for the population of birds and research practices in Poland.
 50. Zieliński P., Bela G., Kwitowski K., Report on monitoring influence of wind farm operating near Gnieżdżewo (gmina of Puck, pomorskie voivodeship) on birds, December, 2007.
  Raport z monitoringu wpływu farm wiatrowych na ptaki w pobliżu Gnieżdżewa (gmina Puck, województwo pomorskie) na ptaki. Grudzień 2007.
 51. Zieliński P., Bela G., Kwitowski K., Report on monitoring of the wind farm impact on birds in the vicinity of Gnieżdżewo (gmina Puck, pomorskie voivodeship), June, 2008.
  Raport z monitoringu wpływu farm wiatrowych na ptaki w pobliżu Gnieżdżewa (gmina Puck, województwo pomorskie) na ptaki. Czerwiec 2008.
 52. Zielinski P., Bela G., Marchlewski A., Report on monitoring of the wind farm impact on birds in the vicinity of Gnieżdżewo (gmina Puck, pomorskievoivodeship), December, 2008.
  Raport z monitoringu wpływu farm wiatrowych na ptaki w pobliżu Gnieżdżewa (gmina Puck, województwo pomorskie) na ptaki. Grudzień 2008. 
 53. Zieliński P., Marchlewski A., Report on monitoring influence of wind farm in the vicinity of Gnieżdżewo (gmina of Puck, pomorskie voivodeship) on birds, 2007.
  Raport z monitoringu wpływu farm wiarowych w pobliżu Gnieżdżewa (gmina Puck, województwo pomorskie) na ptaki, 2007.

 

 


cofnij
Partnerzy:
Copyright © 2019 FNEZ - Fundacja na rzecz Enegeryki Zrównoważonej
Elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe, oceny oddziaływania na środowisko